Regulamin Imperium Szkoleniowego

Lubimy przejrzyste regulaminy 🙂

Dlatego w poniższym regulaminie znajdziesz również komentarze, które pozwalają wyjaśnić ew. niejasności. Regulamin zgłoszenia został podzielony na 2 części – dla szkoleń e-learningowych i szkoleń stacjonarnych. Jeśli dokonujesz zgłoszenia na szkolenie stacjonarne – obowiązuje Cię sekcja 1, jeśli e-learningowe – sekcja 2. Jeśli kupujesz jednocześnie szkolenia e-learningowe i stacjonarne – dwie sekcje razem 😊

Regulamin – szkolenia stacjonarne

Ogólnie

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się zgłoszenie uczestnictwa oraz uczestnictwo w szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę Imperium Szkoleniowe Targosiński Kamil, Kraczewicka 19/19, 24-320 Poniatowa (NIP: 7171780215, REGON: 060570430), oddział: Imperium Szkoleniowe, Piaskowa 4, 01-067 Warszawa (zwanym dalej: Organizator).

Na potrzeby regulaminu wszędzie, gdzie mowa o Zgłoszeniu, Uczestniku, Zgłaszającym, Płatniku należy je traktować następująco:

Zgłoszenie – dokonanie zapisu(-ów) na szkolenie(-a) za pomocą środków wyszczególnionych w dalszej części regulaminu wskazujące w szczególności na obowiązek przeprowadzenia szkolenia przez Organizatora oraz zapłaty za zrealizowane usługi przez Płatnika.

Uczestnik – osoba zgłoszona na określony termin szkolenia(-ń)

Zgłaszający – osoba dokonująca zgłoszenia Uczestników szkolenia w imieniu własnym lub pracodawcy/instytucji,

Płatnik – osoba lub firma (instytucja) dokonująca płatności za szkolenie.

 • W przypadku posiadania umowy ramowej lub umowy o współpracy pomiędzy Organizatorem a Płatnikiem dokonującym Zgłoszenia, za obowiązujące należy uznać warunki określone w umowie ramowej/umowie o współpracy lub indywidualnie ustalonych warunków.
 • Podczas szkolenia obowiązuje zakaz rejestrowania jego przebiegu przy użyciu środków audio-wizualnych.
 • Regulamin będzie dostępny przez cały czas na stronie internetowej Imperium Szkoleniowego www.imperiumszkoleniowe.pl.
  Komentarz: Jeśli zgłaszasz się na szkolenie w ramach finansowania szkolenia przez pracodawcę, lub dokonujesz zgłoszenia innych pracowników firmy – musisz posiadać odpowiednią możliwość dokonania takiego zgłoszenia. Nie precyzujemy w jakiej formie ono obowiązuje, nie wymagamy też przesłania takiego pełnomocnictwa, pamiętaj jednak, że zaciągasz w takiej sytuacji zobowiązanie finansowe względem swojej firmy/swojego pracodawcy i powinieneś posiadać odpowiednią „moc” do dokonania zgłoszenia.

Szkolenia stacjonarne

Formy zgłoszenia na szkolenie

 1. Zapisu na szkolenie uczestnik może dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.imperiumszkoleniowe.pl w wersji online lub w wersji papierowej poprzez wydrukowanie i przesłanie formularza dostępnego pod pod linkiem: formularz. Formularz może zostać przesłany po uprzednim podpisaniu pocztą elektroniczną pod adres: biuro@imperiumszkoleniowe.pl lub faksem pod nr: 22 2582362.
 2. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia na szkolenie w inny sposób niż wskazany w pkt 4 niniejszego regulaminu po uprzednim ustaleniu warunków pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem.

Komentarz: Preferowaną formą zapisu na szkolenie jest formularz online, który można wypełnić po dodaniu szkoleń do koszyka. Jeśli potrzebujesz dokonać zgłoszenia w innej formie – możesz wysłać do nas formularz w postaci .docx lub formularz zgłoszeniowy zgodny z obowiązującym wzorem u Ciebie w firmie. Prosimy w takiej sytuacji o kontakt telefoniczny przed szkoleniem celem uzgodnienia zapisów na formularzu. Stałym klientom oferujemy bardziej elastyczne formy zapisu – np. przez mail.

Zapłata za szkolenie

 1. Dokonując Zgłoszenia, Zgłaszający określa rodzaj płatności (faktura proforma, płatność online przed szkoleniem, płatność po szkoleniu na podstawie faktury VAT).
 2. Wybór rodzaju płatności – faktura proforma, płatność online przed szkoleniem nie wymagają uprzedniej akceptacji Organizatora.
 3. Wybór rodzaju płatności – płatność po szkoleniu na podstawie faktury VAT wymaga uprzedniego kontaktu z Organizatorem.
 4. Do każdego zakupu niezależnie od formy płatności zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłana drogą mailową lub pocztą tradycyjną.
 5. Standardowym warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest wpłata należności za szkolenie na podstawie faktury proforma nie później niż w terminie 5 dni od daty jej wystawienia (nie dotyczy formy płatności: Faktura VAT po zakończonym szkoleniu).
 6. Jeśli do terminu szkolenia pozostało mniej niż 5 dni, termin płatności faktury może zostać skrócony przez Organizatora tak, aby wpłata została dokonana przed rozpoczęciem szkolenia.
 7. Brak płatności w wyznaczonym terminie powoduje brak możliwości zagwarantowania miejsca na szkoleniu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku braku płatności po zakończonym szkoleniu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania indywidualnych ustaleń dotyczących płatności po uprzednim uzgodnieniu warunków ze Zgłaszającym w formie pisemnej.

Komentarz: Jeśli zgłaszałeś się już na nasze szkolenia lub zgłaszałeś pracowników, a Twoja firma nie zalega z płatnościami – możesz wybrać formę płatności „Faktura VAT po zakończonym szkoleniu” bez uprzedniego kontaktu telefonicznego. Jeśli zgłaszasz się na szkolenie jako osoba indywidualna – płatność za szkolenie możliwa jest tylko przed szkoleniem.

Jeśli potrzebujesz ustalić niestandardowe warunki płatności – np. dłuższy termin płatności niż 14 dni – skontaktuj się z nami. Z reguły nie istnieją ograniczenia aby taki termin przedłużyć.

Jeśli istnieje konieczność podziału FV na kilka cząstkowych faktur dla różnych spółek/uczestników etc. – przekaż nam informacje w Uwagach w formularzu zgłoszeniowym.

Materiały szkoleniowe

 1. W ramach zapłaty za szkolenie Organizator zobowiązuje się zapewnić materiały piśmienne, podręcznik szkoleniowy.
 2. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom szkoleń w ramach szkolenia/kursu stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie i/lub przetwarzanie na użytek inny niż  ten związany z realizacją  szkolenia/kursu lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, chyba  że wynika to z odrębnych umów czy z odrębnych przepisów prawa.

Komentarz: Na szkoleniu standardowo otrzymasz od nas podręcznik/skrypt szkoleniowy. Możesz z niego korzystać dowoli do nauki własnej i powtórki materiału. Nie udostępniamy skryptów szkoleniowych w formatach edytowalnych, PDF. Chronimy nasze treści, dlatego nie pozwalamy na powielanie/kopiowanie/przetwarzanie materiałów szkoleniowych. Podczas szkolenia otrzymasz również materiały piśmienne (notatnik + długopis).

Standard szkolenia

 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ustalonym zapotrzebowaniem, zakresem tematycznym oraz możliwościami grupy szkoleniowej.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb i umiejętności Uczestników, tak aby możliwie najpełniej odpowiadało ono potrzebom Uczestników.

Komentarz: Szkolenia realizujemy w oparciu o ustalony ramowy program szkolenia, jeśli jednak chcesz zapytać o inne zagadnienia – pytaj śmiało. Jeśli odpowiedź będzie możliwa do udzielenia w ramach poziomu szkolenia i całej grupy, oraz nie zaburzy całego szkolenia – postaramy się jak najpełniej odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Lunch, przerwy kawowe

 1. Organizator podczas szkolenia otwartego zapewnia wszystkim uczestnikom możliwość skorzystania z przerw kawowych oraz wyżywienia w postaci lunchu.
 2. Rezygnacja z lunchu lub korzystania z przerw kawowych nie podlega wymianie na środki pieniężne, bony czy też redukcję kwoty należnej Organizatorowi za realizację szkolenia.

Komentarz: W ramach szkolenia zapewniamy zawsze przerwy kawowe, drobny poczęstunek (ciastka, owoce) oraz obiad zgodnie z harmonogramem szkolenia. Standard przerw kawowych może różnić się nieznacznie w zależności od lokalizacji szkolenia (wpływ na to mają m.in. dostawcy sal szkoleniowych). Dbamy, aby podczas szkolenia warunki były komfortowe – jeśli potrzebujesz zatem specjalnej diety – skontaktuj się z nami odpowiednio wcześniej. Postaramy się zorganizować dla Ciebie odpowiedni posiłek.

Sale szkoleniowe

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego standardu szkoleniowego poprzez udostępnienie sal szkoleniowych wyposażonych spełniających wymogi BHP oraz PPOŻ.
 2. Imperium Szkoleniowe zobowiązuje się zapewnić niezbędne do realizacji szkolenia narzędzia jeśli szkolenie wymaga zapewnienia takich narzędzi (np. udostępniając zestaw komputerowy dla uczestników szkoleń komputerowych na czas szkolenia).

Komentarz: Dokładamy starań, aby warunki szkoleniowe były maksymalnie komfortowe. Podczas szkoleń komputerowych wszyscy uczestnicy pracują na indywidualnych stanowiskach komputerowych.

Odwołanie szkolenia

 1. Uczestnik szkolenia ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu lub zmienić termin szkolenia w formie pisemnej (e-mail), nie później niż na 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji lub rezygnacja po tym terminie skutkuje powstaniem obowiązku uiszczenia opłaty za szkolenie zgodnie z kwotą wskazaną w Zamówieniu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymują wówczas propozycję uczestniczenia w szkoleniu w innym terminie i mogą z niej skorzystać przenosząc rezerwację, w przeciwnym wypadku otrzymują zwrot pełnej wpłaconej kwoty.
 3. Organizator potwierdza realizację szkolenia przesyłając uczestnikom i/lub osobom zgłaszającym zaproszenie zawierające szczegóły logistyczne szkolenia w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.
 4. Zgłaszający może dokonać zmian na liście Kursantów do dnia rozpoczęcia szkolenia, z zastrzeżeniem, iż liczba uczestników szkolenia nie będzie mniejsza niż liczba Uczestników wyszczególnionych w Zgłoszeniu.

Komentarz: Realizację szkolenia potwierdzamy nie później niż na 5 dni przed planowaną datą. Do 10 dni przed szkoleniem przysługuje Tobie możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia (w ten sposób my możemy 5 dni przed szkoleniem już potwierdzić lub odwołać realizację szkolenia). Jeśli uda Ci się znaleźć zastępstwo w przypadku konieczności odwołania szkolenia – przekaż nam dane uczestnika a zmiany uczestnika dokonamy bezpłatnie. Rozumiemy, że istnieją różne nagłe wypadki i zawsze staramy się znaleźć optymalne rozwiązanie. Jeśli musisz odwołać uczestnictwo – skontaktuj się z nami.

Regulamin – szkolenia e-learningowe (online)

Ogólnie

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się realizacja szkoleń e-learningowych organizowanych przez firmę Imperium Szkoleniowe Targosiński Kamil, Kraczewicka 19/19, 24-320 Poniatowa (NIP: 7171780215, REGON: 060570430), oddział: Imperium Szkoleniowe, Piaskowa 4, 01-067 Warszawa (zwanym dalej: Organizator).

Na potrzeby regulaminu wszędzie, gdzie mowa o Zgłoszeniu, Uczestniku, Zgłaszającym, Płatniku należy je traktować następująco:

Zgłoszenie – dokonanie zapisu(-ów) na szkolenie(-a) za pomocą środków wyszczególnionych w dalszej części regulaminu wskazujące w szczególności na obowiązek przeprowadzenia szkolenia przez Organizatora oraz zapłaty za zrealizowane usługi przez Płatnika.

Uczestnik – osoba zgłoszona do odbycia szkolenia e-learningowego, dla której przypisywana jest Licencja na szkolenie,

Licencja – dostęp do 1 szkolenia e-learningowego dla 1 uczestnika

Zgłaszający – osoba dokonująca zgłoszenia Uczestników szkolenia w imieniu własnym lub pracodawcy/instytucji,

Płatnik – osoba lub firma (instytucja) dokonująca płatności za szkolenie.

 • W przypadku posiadania umowy ramowej lub umowy o współpracy pomiędzy Organizatorem a Płatnikiem dokonującym Zgłoszenia, za obowiązujące należy uznać warunki określone w umowie ramowej/umowie o współpracy lub indywidualnie ustalonych warunków.
 • Zgłoszenie na szkolenie dokonywane jest przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie/pełnomocnictwo do wykonania niezbędnych czynności. Dokonując Zgłoszenia, Zgłaszający oświadcza iż posiada odpowiednie upoważnienie/pełnomocnictwo.
 • Regulamin będzie dostępny przez cały czas na stronie internetowej Imperium Szkoleniowego www.imperiumszkoleniowe.pl.
 • Komentarz: Jeśli zgłaszasz się na szkolenie w ramach finansowania szkolenia przez pracodawcę, lub dokonujesz zgłoszenia innych pracowników firmy – musisz posiadać odpowiednią możliwość dokonania takiego zgłoszenia. Nie precyzujemy w jakiej formie ono obowiązuje, nie wymagamy też przesłania takiego pełnomocnictwa, pamiętaj jednak, że zaciągasz w takiej sytuacji zobowiązanie finansowe względem swojej firmy/swojego pracodawcy i powinieneś posiadać odpowiednią „moc” do dokonania zgłoszenia.

Jeśli istnieje konieczność podziału FV na kilka cząstkowych faktur dla różnych spółek/uczestników etc. – przekaż nam informacje w Uwagach w formularzu zgłoszeniowym.

Formy zgłoszenia na szkolenie

 1. Zapisu na szkolenie uczestnik może dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.imperiumszkoleniowe.pl w wersji online lub w wersji papierowej poprzez wydrukowanie i przesłanie formularza dostępnego pod linkiem: formularz. Formularz może zostać przesłany po uprzednim podpisaniu pocztą elektroniczną pod adres: biuro@imperiumszkoleniowe.pl lub faksem pod nr: 22 2582362.
 2. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia na szkolenie w inny sposób niż wskazany w pkt 4 niniejszego regulaminu po uprzednim ustaleniu warunków pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem.
 3. Dostęp do szkolenia e-learningowego jest przyznawany Uczestnikowi(-om) niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzenia warunków płatności (zapłaty lub wystawienia faktury VAT).
 4. Po dokonaniu Zgłoszenia każdemu Uczestnikowi utworzone zostanie odpowiednie konto na platformie Organizatora umożliwiające odbycie szkolenia online.
 5. Każdy uczestnik otrzyma od Organizatora szczegóły logowania zawierające w szczególności login oraz hasło umożliwiające zalogowanie się do platformy e-learningowej Organizatora.
 6. Szkolenie udostępniane jest Uczestnikom na czas określony w parametrach szkolenia na stronie internetowej.
 7. Po upływie wskazane w powyższym punkcie czasu Uczestnik nie będzie miał możliwości uruchomienia szkolenia na platformie e-learningowej Organizatora.
 8. Dostęp do szkolenia przyznawany jest w terminie 1 dnia roboczego od dokonania płatności lub potwierdzenia warunków płatności oraz dokonaniu Zgłoszenia.

Komentarz: Preferowaną formą zapisu na szkolenie e-learningowe jest zakup szkolenia poprzez formularz online, który można wypełnić po dodaniu szkoleń do koszyka. Jeśli potrzebujesz dokonać zgłoszenia w innej formie – możesz wysłać do nas formularz w postaci .docx lub formularz zgłoszeniowy zgodny z obowiązującym wzorem u Ciebie w firmie. Prosimy w takiej sytuacji o kontakt telefoniczny przed szkoleniem celem uzgodnienia zapisów na formularzu. Stałym klientom oferujemy bardziej elastyczne formy zapisu – np. przez mail, bądź nawet telefonicznie.

Zapłata za szkolenie

 1. Dokonując Zgłoszenia, Zgłaszający określa rodzaj płatności (faktura proforma, płatność online przed szkoleniem, płatność po szkoleniu na podstawie faktury VAT).
 2. Wybór rodzaju płatności – faktura proforma, płatność online przed szkoleniem nie wymagają uprzedniej akceptacji Organizatora.
 3. Wybór rodzaju płatności – płatność po szkoleniu na podstawie faktury VAT wymaga uprzedniego kontaktu z Organizatorem.
 4. Do każdego zakupu niezależnie od formy płatności zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłana drogą mailową lub pocztą tradycyjną.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania indywidualnych ustaleń dotyczących płatności po uprzednim uzgodnieniu warunków ze Zgłaszającym w formie pisemnej.

Komentarz: Jeśli zgłaszałeś się już na nasze szkolenia lub zgłaszałeś pracowników, a Twoja firma nie zalega z płatnościami – możesz wybrać formę płatności „Faktura VAT po zakończonym szkoleniu” bez uprzedniego kontaktu telefonicznego. Jeśli zgłaszasz się na szkolenie jako osoba indywidualna – płatność za szkolenie możliwa jest tylko przed szkoleniem.

Jeśli potrzebujesz ustalić niestandardowe warunki płatności – np. dłuższy termin płatności niż 14 dni – skontaktuj się z nami. Z reguły nie istnieją ograniczenia aby taki termin przedłużyć.

Brak możliwości rezygnacji

 1. Zgłaszający potwierdza, iż w związku z natychmiastowym rozpoczęciem usługi (zakupem szkolenia e-learningowego) zrzeka się z prawa do odstąpienia od umowy.

Komentarz: Gdy skutecznie zakupisz szkolenie e-learningowe prześlemy Ci dostęp do szkolenia i tym samym usługa zostanie w pełni wykonana. W takiej sytuacji nie będzie możliwe odstąpienie od umowy zawartej zdalnie.