Możliwe dofinansowanie na szkolenia pracowników

Łącznie do zagospodarowania ponad 224 milionów złotych. Nabory już ruszają! Uzyskaj dofinansowanie szkoleń w wysokości nawet 100% wartości.

Chciałbyś podnieść swoje umiejętności zawodowe, polepszyć swoje kompetencje korzystając ze szkoleń komputerowych (i innych), ale aktualnie nie posiadasz odpowiednich środków, a Twojemu pracodawcy skończył się budżet na szkolenia. Nie martw się, nic straconego.

Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – w skrócie KFS.

Krajowy Fundusz szkoleniowy istnieje do 2014 roku i jest regulowany przez przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w szczególności rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku, w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Bardzo istotne z perspektywy aplikowania o środki jest fakt, że nie jest to całkowicie nowy program. Funkcjonuje z nami już prawie 8 lat i zdążyliśmy poznać jego meandry i skutecznie zdobywać środki dla naszych klientów.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, związane z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to wydzielona cześć Funduszu Pracy, przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest podnoszenie kwalifikacji pracowników a co za tym idzie, zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, które nie posiadają odpowiednich kompetencji.

Jak mogę wykorzystać środki, które otrzymam z KFS?

Środki otrzymane z KFS, można wykorzystać na dowolne szkolenie zarówno z oferty Imperium , jak i innych firm (w jednym wniosku możesz uwzględnić szkolenia różnych dostawców). Dofinansowanie niestety nie obejmuje szkoleń e-learningowych.

Nasza oferta jest bardzo szeroka. Posiadamy szkolenia z pakietu Office, programów dostępnych w Microsoft 365, szkolenia z obsługi programów graficznych, szkolenia z programowania i wiele innych dostępnych na naszej stronie – https://imperiumszkoleniowe.pl//

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Dofinansowanie przysługuje na każdego pracownika. Należy tutaj pamiętać, że przez pracownika rozumiemy każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy. Jeśli zatem prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniasz przynajmniej jedną osobę – możesz otrzymać dofinansowanie szkoleń zarówno dla pracownika jak i dla siebie.

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, mogą być przyznane środki z KFS na sfinansowanie kosztów, kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw* w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jedną osobę, co w praktyce oznacza kwotę około 16 000 zł rocznie.

* Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników,
a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie
z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).
Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis – jest to taki rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku. Wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w przeciągu 3 lat.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Jak wygląda złożenie wniosku KFS razem z Imperium Szkoleniowym?

Wychodzimy naprzeciw Państwu i pomagamy, w uzyskaniu dofinansowania. Wypełniamy w Państwa imieniu wniosek o dofinansowanie. Pomagamy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy. Wspieramy, w wyjaśnieniu wszystkich kwestii spornych.

Każdy przypadek dofinansowania z KFS jest trochę inny, dlatego jeśli chcesz poznać możliwości współpracy przy dofinansowaniu szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – skontaktuj się z nami.

Po przeanalizowaniu sytuacji Twojej firmy pomożemy przygotować i złożyć wniosek do odpowiedniego Urzędu Pracy. W przypadku realizacji szkoleń wyłącznie z oferty Imperium Szkoleniowego pomoc w przygotowaniu, złożeniu, rozliczenia wniosku jest bezpłatna. Jeśli chcesz z naszą pomocą przygotować wniosek zawierający również szkolenia innych dostawców – skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy.

Jakie dokumenty musi złożyć pracodawca ubiegając się o środki z KFS?

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej zawierający m.in.:
-dane pracodawcy: nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informację o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
-działania do sfinansowania z udziałem KFS, liczbę osób, których wydatek dotyczy
-całkowitą wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym, wnioskowana wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
-uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy.

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego?

Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – podpisuje umowy z pracodawcami, prowadzi obsługę umów i kontroluje ich realizację.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pracodawcy, starosta uzasadnia odmowę. Jeśli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.

Nabory KFS w 2024 roku

Dolnośląskie

KUJAWSKO POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

LUBUSKIE

Łódzkie

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko mazurskie

Wielkopolskie

Zachodnio pomorskie