REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

WWW.IMPERIUMSZKOLENIOWE.PL

 1. Serwis www.imperiumszkoleniowe.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Uslug oraz Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.imperiumszkoleniowe.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.imperiumszkoleniowe.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 2. SERWIS– serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.imperiumszkoleniowe.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.imperiumszkoleniowe.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.imperiumszkoleniowe.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu oraz dostępnych w nim Usług.
 8. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.imperiumszkoleniowe.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą, składane za pomocą Formularza Zamówienia, Formularza Zgłoszeniowego lub mailowo.
 10. FORMULARZ ZGŁOSZENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.pl wysłanie, którego umożliwia dokonanie zgłoszenia na Szkolenie Stacjonarne lub Szkolenie E-learningowe.
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Kamil Targosiński wykonujący działalność gospodarczą pod firmą IMPERIUM SZKOLENIOWE TARGOSIŃSKI KAMIL wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Kraczewicka 19/19, 24-320 Poniatowa, miejsce wykonywania działalności oraz adres do korespondencji: ul. Piaskowa 4/U6, 01-067 Warszawa, NIP: 7171780215, REGON: 060570430, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@imperiumszkoleniowe.pl, numer telefonu: 22 258 23 62.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą, dokonujący zgłoszenia Uczestników na Szkolenie w imieniu własnym lub pracodawcy/instytucji i dokonujący płatności za Usługę lub Treść Cyfrową.
 14. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 16. UCZESTNIK – osoba zgłoszona przez Klienta na Szkolenie Stacjonarne, Szkolenie Zdalne lub Szkolenie E-learningowe.
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 18. USŁUGA – dostępna w Serwisie usługa (Szkolenie Stacjonarne, Szkolenie Zdalne, Konsultacje Indywidualne) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 19. TREŚĆ CYFROWEA– dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej (Szkolenie e-learnigowe), do których Klient osiąga dostęp poprzez Konto, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 20. UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH – umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Treść Cyfrowa.
 21. SZKOLENIE STACJONARNE – usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z wybranej dziedziny przez Usługodawcę lub Specjalistę, w terminie oraz w miejscu wskazanym w opisie Szkolenia zamieszczonym się na stronie Serwisu lub w przypadku szkoleń zamkniętych – w terminie i miejscu ustalonym między Usługodawcą i Klientem.
 22. SZKOLENIE ZDALNE – usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z wybranej dziedziny, w czasie rzeczywistym („na żywo”) przez Usługodawcę lub Specjalistę za pomocą Środków Komunikowania się na Odległość.
 23. ŚRODKI KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – urządzenie informatyczne lub teleinformatyczne wraz z oprogramowaniem, służące do indywidualnego porozumiewania się na odległość i udzielania Szkoleń Zdalnych, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami informatycznymi i teleinformatycznymi.
 24. KONSULTACJE INDYWIDUALNE – usługa polegająca na przeprowadzeniu jednoosobowych warsztatów szkoleniowych realizowana przez Usługodawcę w miejscu oraz czasie ustalonym indywidualnie z Klientem.
 25. SZKOLENIE E-LEARNIGOWE – Treść Cyfrowa udostępniana Klientowi przez Usługodawcę, umożliwiająca Klientowi samodzielną naukę i przyswajanie zagadnień z wybranej dziedziny.
 26. SPECJALISTA – Usługodawca lub osoba zatrudniona przez Usługodawcę posiadająca uprawnienia umożliwiające przeprowadzanie szkolenia z wybranej dziedziny, odpowiednio do wykonywanego zawodu, posiadanych uprawnień i specjalizacji.
 27. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Usługę lub Treść Cyfrową.
 28. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 29. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 30. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Treści Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 31. INTEGRACJA – połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowej.
 32. INTEROPERACYJNOŚĆ – zdolność Treści Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju.
 1. Serwis www.imperiumszkoleniowe.pl prowadzi sprzedaż Usług oraz Treści Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Usługi oferowane w Serwisie są legalnie wykonywane na rynku polskim.
 3. Treści Cyfrowe oferowane w Serwisie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Serwisu oraz/lub niniejszym Regulaminie.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi lub Treści Cyfrowej na warunkach podanych w jej opisie.
 5. Cena Usługi lub Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną netto.
 6. Cena Usługi lub Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług lub Treści Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Usług oraz Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tej Usługi lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa lub Treść Cyfrowa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi lub Treści Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 8. Zamówienia można składać:
  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.imperiumszkoleniowe.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  • a pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@imperiumszkoleniowe.pl
  • poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. Szkolenia Zdalne zamknięte, Szkolenia Stacjonarne zamknięte oraz Konsultacje Indywidualne podlegają indywidualnej wycenie, a ustalenia dotyczące szczegółów realizacji Usługi, są dokonywane przez Sprzedawcę i Klienta poza stroną Serwisu.
 11. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania Usługi (Szkolenie Zdalne, Szkolenie Stacjonarne, Konsultacja Indywidualna) z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 12. W sytuacji, o której mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy:
  • przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  • odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 13. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy zgodnie z pkt 12 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca odwołuje wykonanie Usługi stanowiącej przedmiot Umowy z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  • otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w Cenie,
  • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
 14. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  • działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu Usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  • siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody, zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).
 15. Szkolenia Usługodawcy objęte są Gwarancją Przyswojenia Wiedzy. Jeśli Klient uzna, że w niewystarczającym stopniu przyswoił zagadnienia objęte szkoleniem, Sprzedawca proponuje Klientowi bezpłatne uczestnictwo w kolejnym terminie tego szkolenia (zgodnie z dostępnością miejsc). Szczegółowy regulamin Gwarancji Przyswojenia Wiedzy znajduję się tutaj.
 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 8, 9 lub 10 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • formularz odstąpienia od umowy,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  • potwierdzenie Sprzedawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, w której przedmiotem jest Treść Cyfrowa niedostarczona na nośniku materialnym.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży lub Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej między Klientem, a Sprzedawcą, z wyjątkiem przypadków, w których Umowa między Klientem a Sprzedawcą jest zawierana odrębnie, po ustaleniu szczegółów dotyczących wykonania Usługi.
 6. Każda Umowa Sprzedaży oraz Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie proformy,
  • płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayU.pl) przed Szkoleniem,
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie faktury VAT po Szkoleniu.
 2. W przypadku wyboru płatności, o której mowa w pkt 1.3 niniejszego paragrafu, Klient ma obowiązek uprzedniego skontaktowania się telefonicznego z Usługodawcą.
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 78 1140 2004 0000 3802 6659 0845 (mBank S.A.) IMPERIUM SZKOLENIOWE TARGOSIŃSKI KAMIL, ul. Kraczewicka 19/19, 24-320 Poniatowa, NIP: 7171780215. W tytule przelewu należy wpisać: „Zamówienie nr ……”.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 5. W przypadku płatności, o której mowa w pkt 1.1, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w terminie 5 dni od daty otrzymania proformy, z zastrzeżeniem przypadku, w którym do Szkolenia pozostało mniej niż 5 dni i Usługodawca może skrócić ten termin w taki sposób, aby wpłata została dokonana przed rozpoczęciem Szkolenia.
 6. W przypadku płatności, o której mowa w pkt 1.2, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w terminie ciągu 10 minut od zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa stanowi inaczej,
 7. W przypadku płatności, o której mowa w pkt 1.3, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie wskazanym w fakturze VAT.
 8. Niedokonanie płatności w wyznaczonym terminie powoduje brak gwarancji miejsca na Szkoleniu.
 9. Każda Umowa Sprzedaży oraz Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności, będzie potwierdzana dowodem zakupu (fakturą VAT), który będzie przesyłany do Klienta drogą mailową i/lub pocztą tradycyjną.
 10. Dostęp do Treści Cyfrowej zostaje udzielony Klientowi dopiero po jej opłaceniu, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 11. Usługa zostaje wykonana dopiero po jej opłaceniu, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 12. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Realizacja Szkolenia jest możliwa dopiero po uiszczeniu przez Klienta opłaty zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 Regulaminu, chyba że Klient i Sprzedawca ustalili inaczej.
 2. Szkolenia odbywają się:
  • za pośrednictwem Środków Komunikowania się na Odległość,
  • w formie stacjonarnej w miejscu wskazanym w opisie Szkolenia znajdującym się na stronie Serwisu lub ustalonym indywidualnie między Klientem a Usługodawcą.
 3. Szkolenia Stacjonarne.
  • Szkolenia Stacjonarne otwarte.
 4. złożenie Zamówienia poprzez stronę Serwisu i uzupełnienie w Formularzu Zamówienia danych Uczestników lub przesłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej – powoduje rezerwację miejsca/miejsc na Szkoleniu Stacjonarnym,
 5. Usługodawca dopuszcza możliwość zapisów na Szkolenie Stacjonarne w sposób inny niż wskazany w punkcie 4, po uprzednim ustaleniu warunków pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
 6. Klient zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych osobowych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Zgłoszeniowym,
 7. Klient może dokonywać zmian na liście Uczestników podanej w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Zgłoszeniowym, z zastrzeżeniem, iż zmiana nie będzie powodowała zmniejszenia liczby Uczestników wyszczególnionych w zgłoszeniu,
 8. potwierdzenie realizacji Szkolenia Stacjonarnego oraz wszelkie informacje na temat Szkolenia przesyłane będą Uczestnikom oraz Klientom mailowo w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia Stacjonarnego, za wyjątkiem sytuacji, w której zgłoszenie zostało przesłane na mniej niż 5 dni przed datą Szkolenia – w podanej sytuacji potwierdzenie realizacji Szkolenia jest Uczestnikom w terminie 1 dnia od otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę,
 9. w przypadku odwołania przez Usługodawcę Szkolenia z przyczyn od niego niezależnych – Klient ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu,
 10. w ramach ceny Szkolenia Stacjonarnego Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Uczestnikom materiały piśmienne, podręcznik szkoleniowy oraz inne narzędzia niezbędne do realizacji szkolenia, jeśli dane szkolenie wymaga zapewnienie takich narzędzi,
 11. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania otrzymanych w trakcie Szkolenia Stacjonarnego materiałów szkoleniowych, ponieważ one są chronione prawem autorskim,
 12. zabrania się narywania Szkoleń Stacjonarnych za pośrednictwem urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz,
 13. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia Stacjonarnego zgodnie z zapotrzebowaniem, zakresem tematycznym oraz możliwościami danej grupy szkoleniowej, z zastrzeżeniem możliwości dostosowania programu Szkolenia Stacjonarnego do potrzeb i umiejętności Uczestników,
 14. w cenie Szkolenia Stacjonarnego otwartego zawiera się kawa oraz herbata, z których Uczestnicy mogą korzystać w trakcie przerw. Rezygnacja z korzystania z przerw kawowych nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie powoduje redukcji ceny należnej Usługodawcy za Szkolenie,
 15. Usługodawca zapewnia odbywanie Szkoleń Stacjonarnych w salach spełniających wymogi BHP oraz PPOŻ,
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału uczestnika w szkoleniu w sytuacji uzasadnionego przypuszczenia, iż znajduje się on pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także w przypadku, gdy zachowuje się on w sposób obraźliwy lub agresywny wobec pozostałych uczestników lub personelu,
 17. ukończenie Szkolenia Stacjonarnego potwierdzane jest certyfikatem. Zaświadczenie Usługobiorca odbiera podczas ostatnich zajęć,
 18. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Szkoleniu Stacjonarnym lub wybrać inny termin Szkolenia nie później niż na 10 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia Stacjonarnego. Rezygnacja ze Szkolenia po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uniemożliwia zwrot kosztów za Szkolenie,
 19. w celu złożenia rezygnacji ze Szkolenia Stacjonarnego Uczestnik musi przesłać do Usługodawcy odpowiednią wiadomość mailową na adres: biuro@imperiumszkoleniowe.pl
 20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięciu terminu Szkolenia Stacjonarnego nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. W niniejszym przypadku, Uczestnicy mogą przyjąć propozycję uczestniczenia w Szkoleniu Stacjonarnym w innym terminie albo odstąpić od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
  • Szkolenia Stacjonarne zamknięte.
 21. zamknięte Szkolenia Stacjonarne podlegają każdorazowo indywidualnej wycenie Sprzedawcy,
 22. ustalanie warunków i szczegółów dotyczących zamkniętego Szkolenia Stacjonarnego (m.in. terminu, miejsca, ceny, zasad obowiązujących w trakcie Szkolenia) odbywa się poza stroną Serwisu,
 23. ustalenia stron finalizowane są podpisaniem odrębnej umowy lub w inny sposób ustalony między Klientem i Sprzedawcą.
 24. Szkolenia Zdalne.
  • Szkolenia Zdalne otwarte.
 25. zapisanie się na Szkolenie Zdalne otwarte możliwe jest poprzez stronę Serwisu i uzupełnienie w Formularzu Zamówienia danych Uczestników,
 26. Usługodawca dopuszcza możliwość zapisów na Szkolenie Zdalne w sposób inny niż wskazany w punkcie 25, po uprzednim ustaleniu warunków pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
 27. Klient zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych osobowych Uczestników w Formularzu Zamówienia,
 28. Klient może dokonywać zmian na liście Uczestników podanej w Formularzu Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż zmiana nie będzie powodowała zmniejszenia liczby Uczestników wyszczególnionych w zgłoszeniu,
 29. potwierdzenie realizacji Szkolenia Zdalnego oraz wszelkie informacje wraz z linkiem umożliwiającym uczestnictwo w Szkoleniu Zdalnym przesyłane będą Uczestnikom oraz Klientom mailowo, w terminie nie późniejszym niż dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia Zdalnego, za wyjątkiem sytuacji, w której zgłoszenie zostało przesłane na mniej niż 5 dni przed datą Szkolenia – w podanej sytuacji potwierdzenie realizacji Szkolenia wraz z linkiem przesyłane jest Uczestnikom w terminie 1 dnia od otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę,
 30. Uczestnik nie może udostępniać osobom niebędącym Uczestnikami danego Szkolenia otrzymanego od Usługodawcy linku do spotkania,
 31. Szkolenia Zdalne odbywają się poprzez MS Teams albo inny wybrany przez Usługodawcę komunikator online,
 32. w przypadku odwołania przez Usługodawcę Szkolenia Zdalnego z przyczyn od niego niezależnych – Klient ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu,
 33. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania prezentowanych i udostępnionych Uczestnikom w trakcie Szkolenia Zdalnego materiałów, ponieważ one są chronione prawem autorskim,
 34. zabrania się narywania Szkoleń Zdalnych za pośrednictwem urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz,
 35. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Szkolenia Zdalnego zgodnie z zapotrzebowaniem, zakresem tematycznym oraz możliwościami danej grupy szkoleniowej, z zastrzeżeniem możliwości dostosowania programu Szkolenia Zdalnego do potrzeb i umiejętności Uczestników,
 36. ukończenie Szkolenia Zdalnego potwierdzane jest certyfikatem, który jest przesyłany na adres mailowy Uczestnika ,
 37. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Szkoleniu Zdalnym lub wybrać inny termin Szkolenia nie później niż na 10 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. Rezygnacja ze Szkolenia po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uniemożliwia zwrot kosztów za Szkolenie,
 38. w celu złożenia rezygnacji ze Szkolenia Zdalnego Uczestnik musi przesłać do Usługodawcy odpowiednią wiadomość mailową na adres: biuro@imperiumszkoleniowe.pl,
 39. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięciu terminu Szkolenia Zdalnego nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. W niniejszym przypadku, Uczestnicy mogą przyjąć propozycję uczestniczenia w Szkoleniu Zdalnym w innym terminie albo odstąpić od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
  • Szkolenia Zdalne zamknięte.
 1. do Szkoleń Zdalnych zamkniętych stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 3.2 niniejszego paragrafu.
 2. Szkolenia E-learningowe.
  • zapisy na Szkolenia e-learnigowe odbywają się poprzez stronę Serwisu za pomocą Formularza Zamówień lub poprzez przesłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@imperiumszkoleniowe.pl
  • Usługodawca dopuszcza możliwość zapisów na Szkolenie E-learningowe w sposób inny niż wskazany w pkt. 5.1, po uprzednim ustaleniu warunków pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
  • dostęp do Szkolenia E-learingowego jest przyznawany Uczestnikowi (-om) niezwłocznie tj. w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymaniu Zamówienia lub zgłoszenia i potwierdzenia warunków płatności,
  • każdemu Uczestnikowi tworzone jest Konto umożliwiające odbycie Szkolenia na platformie Usługodawcy i przesyłane są dane do logowania do platformy,
  • dostęp do Szkolenia e-learningowego udzielany jest Klientowi na 365 dni i jest liczony od momentu otrzymania loginu oraz hasła do Szkolenia,
  • w czasie, o którym mowa w pkt. 5.5 niniejszego paragrafu, Klient może logować się do Szkolenia E-learingowego dowolną ilość razy,
  • zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów szkoleniowych zawartych w ramach Szkolenia E-learingowego.
 3. Konsultacje Indywidualne.
  • Konsultacje Indywidualne podlegają każdorazowo indywidualnej wycenie Sprzedawcy,
  • ustalanie warunków i szczegółów dotyczących Konsultacji (m.in. terminu, miejsca, sposobu przeprowadzenia konsultacji, ceny) odbywa się poza stroną Serwisu,
  • ustalenia stron finalizowane są podpisaniem odrębnej umowy lub w inny sposób ustalony między Klientem i Sprzedawcą.

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu z tytułu braku zgodności Usługi lub Treści Cyfrowej z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową:
 3. w przypadku gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy,
 4. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
 5. Klient zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta.
 6. Zawiadomienia o braku zgodności Usługi lub Treści Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@imperiumszkoleniowe.pl
 7. W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 9. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 10. Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność Usługi lub Treści Cyfrowej z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia Usługi lub Treści Cyfrowej do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności Usługi z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar lub Treść Cyfrową do zgodności z umową).
 11. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
 12. doprowadza Treść Cyfrową lub Usługę do zgodności z Umową na swój koszt,
 13. obniża Cenę Usługi lub Treści Cyfrowej (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Usługi/Treści Cyfrowej zgodnej z umową do Usługi/Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Treść Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły – uwzględniać czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 9 o obniżeniu Ceny,
 14. w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 – Sprzedawca zwraca im cenę Usługi lub Treści Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia oświadczenia o odstąpieniu.
 15. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
 16. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał,
 17. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu, w wypadku Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych,
  • odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu lub Usługi z umową,
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • Newsletter,
  • Konto,
  • Formularz Kontaktowy.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Konta zawierana jest na czas nieoznaczony,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@imperiumszkoleniowe.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter, Konto),
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@imperiumszkoleniowe.pl
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  • wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy będącemu Przedsiębiorcą oświadczenia o wypowiedzeniu.
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Kamila Targosińskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą IMPERIUM SZKOLENIOWE TARGOSIŃSKI KAMIL wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Kraczewicka 19/19, 24-320 Poniatowa, miejsce wykonywania działalności oraz adres do korespondencji: ul. Piaskowa 4/U6, 01-067 Warszawa, NIP: 7171780215, REGON: 060570430. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.imperiumszkoleniowe.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.imperiumszkoleniowe.pl użyte są w celach informacyjnych.
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe są dostarczane Klientowi w sposób ciągły lub w częściach, Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania w nich zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia ich funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Klienta.
 4. Sprzedawca informuje Klienta, o zmianach, o których mowa w pkt 3 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Treści Cyfrowej i na korzystanie z niej, Sprzedawca informuje o niej Klienta z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
  • terminie dokonania zmiany,
  • właściwościach zmiany,
  • prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 5. Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów, Treści Cyfrowej zgodnych z umową w stanie niezmienionym.
 6. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.
 7. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 9. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.